Podmienky použitia www stránok autotuning.sk

Úvod  /  Podmienky použitia

Úvodné ustanovenia

Nasledujúce podmienky upravujú podmienky používania stránok www.autotuning.sk tretími osobami.

Prevádzkovateľom stránky www.autotuning.sk /ďalej len prevádzkovateľ/ je spoločnosť ...., so sídlom , Bratislava,

IČO  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.:.

Prevádzkovateľ www.autotuning.sk poskytuje svoje služby fyzickým aj právnickým osobám spôsobilým na právne úkony, /ďalej len užívatelia/

a širokej verejnosti, /ďalej len používatelia/.

Užívatelia sú povinní riadiť sa Všeobecnými obchodnými podmienkami www.autotuning.sk.

 

Poskytované služby

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom www.autotuning.sk virtuálny priestor pre prezentáciu.

Predmetom vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom je len poskytnutie priestoru na prezentáciu služieb, poskytovania ponúk a dopytov ostatným užívateľom.

Obchodný styk vzniká výlučne medzi užívateľmi tohto servera a prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za ponúkané služby a za informácie poskytnuté užívateľmi stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť či odstrániť prezentáciu spoločnosti, pozastaviť užívateľské konto, alebo ho úplne zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa, ak sa jedná o reklamu tovaru, ktorého obchodovanie porušuje platné právne predpisy SR, EU, práva tretej strany alebo je v rozpore s ustanoveniami týchto VOP. V takomto prípade nemá užívateľ nárok na vrátenie peňazí za poskytnuté služby.

Registrácia používateľa

Používateľ má možnosť zaregistrovať sa a v tomto prípade dáva súhlas na zasielanie reklamných a propagačných materiálov na svoju e-mailovú adresu. Používateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje. Používateľ berie na vedomie, že úkony vykonané pod jeho registračným menom zaväzujú priamo jeho, bez potreby dokazovania jeho osobnej účasti.

Zodpovednosť za škodu a záruky

Užívateľ berie na vedomie, že pri súčasnom stave techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a prístupu do nej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ušlý zisk, priame, nepriame a ďalšie škody.

Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

Ochrana osobných údajov

Internetové činnosti prevádzkovateľa sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne. Zásady ochrany osobných údajov sú uverejnené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily od prevádzkovateľa za účelom zasielania obchodných oznámení.

Pri podozrení zo spáchania trestného činu prevádzkovateľ upovedomí orgány činné v trestnom konaní.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky môže prevádzkovateľ kedykoľvek bez oznámenia užívateľom a používateľom doplniť či pozmeniť. Preto je v záujme užívateľa a používatľa si tieto obchodné podmienky priebežne všímať a prečítať. Pokiaľ užívateľ používa stránky www.atmag.sk aj po zmene týchto podmienok, má sa za to, že so zmenami súhlasí.

Ak by sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť ostatných častí obchodných podmienok.

Prečítaním tejto strany uvedené beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami využívania a ochrany osobných údajov.

 

Dátum vytvorenia: 1.9.2009
 


AutoTuning Magazin
© 2000 - 2018 autotuning.sk - všetky práva vyhradené